Language: नेपाली | English     Email: director@mddohs.gov.np

Integrated Health Information management section

  • राष्ट्रियस्तरमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धि नीति, नियम, निर्देशक, मापदण्ड तथा प्रोटोकलहरु निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहजिकरण गर्ने ।
  • स्वास्थ्य सूचनाहरु प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि समयानुकुल अध्यावधिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउने ।
  • स्वास्थ्य क्षेत्रमा एच. एम. आई. एस.एल.एम.आई.एस.,एच. आइ. आई.एस. जस्ता विदयमान सूचना प्रणालीलाई एकिकृत प्रणालीको रुपमा विकास, विस्तार र संस्थागत गर्ने ।
  • राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सूचनाको लागि तहगत सूचकहरु निर्धारण एवम् परिमार्जन गर्ने ।
  • स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित सूचनाको विश्लेषण गरी वार्षिक तथा आवधिक रुपमा प्रतिवेदन तयार तथा सार्वजनिककरण गर्ने ।
  • एकिकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई विभिन्न तहमा संस्थागत गर्न क्षमता अभिबृद्दिका लागि सहजिकरण गर्ने ।
  • स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने ।
  • विभाग अन्तर्गतका महाशाखाहरुको योजना तयार गर्न समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।
  • विभागको मासीक चैमासीक तथा वार्षीक प्रगति अभीलेखीकरण गर्ने तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने  ।
  • विभागको तर्फबाट मन्त्रालयको समग्र योजना तर्जुमामा आवश्यक सहयोग गर्ने ।

Message from the Director

I believe the website of Management Division, Department of Health Services is a stepping stone to unearth new avenues of information concerns of stakeholders and different actors. This website will try to bridge information gap between different actors in regard to the activities of our organization. I welcome you all to provide invaluable feedback and suggestions to make this website beneficial to everyone concerned.

Bhogendra Raj Dotel

Information Officer


Mr.
Information Officer
Phone No :

Contact Details

  director (@) mddohs.gov.np
  +977-1-4257765
  +977-1-4257765
  Teku, Kathmandu, Nepal

Social Media