नेपाल सरकार

स्वास्थ मन्त्रालय

स्वास्थ सेवा विभाग

व्यवस्थापन माहाशाखा

टेकु, काठमाडौँ

Breaking News:

रणनीति

Information Officer

................
मोवाइल नो :..................
इमेल :
..........@gmail.com

१. माछामा लाग्ने रोगको प्रयोगशालाको जनशक्ति विकास एवं पूर्वाधारको विकास भई परिक्षणमा OIE/NACA को मापदण्ड बमोजिम हालको     Level ii लाई विस्तार गरी Level iii मा पुग्ने ।
२. माछाको पौष्टिक आहार एवं पानीको गुणस्तर सम्बन्धि कार्य गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास गर्ने ।
३. सौन्दर्य जातका माछाको प्रजनन् तथा उत्पादन स्वदेश मै गरी आयातमा न्यूनिकरण हुने ।
४. प्रयोगशालामा भईरहेका पोखरीहरुको संरचनालाई परिक्षण पोखरीमा रुपान्तरीत गरी प्रयोगशाला संचालनमा प्रभावकारीता आउने ।

© GOVERNMENT OF NEPAL ,MINISTRY OF HEALTH,
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES, MANAGEMENT DIVISION