नेपाल सरकार

स्वास्थ मन्त्रालय

स्वास्थ सेवा विभाग

व्यवस्थापन माहाशाखा

टेकु, काठमाडौँ

Breaking News:

कार्यनीति

Information Officer

................
मोवाइल नो :..................
इमेल :
..........@gmail.com
 • मत्स्य स्वास्थ्य, मत्स्य पोषण, पानीको गुणस्तर, फिस जेनेटिक्स, आदि मत्स्य सम्बन्धि आवशयक प्रयोगशाला सम्बन्धि सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै अन्य केन्द्रहरुको प्रयोगशाला व्यवस्थापनमा समेत सहयोग एवं समन्वय गर्ने गराउने केन्द्रीय निकायको रुपमा काम गरीने छ ।
 • विभिन्न मतस्य विकास केन्द्रहरुमा रहेका Satellite मत्स्य प्रयोगालाहरुलाई सवलीकरण, अनुगमन र मूल्याड्ढन गरीने छ ।
 • आकस्मिक रुपमा कृषकहरुले पालेका माछाको हानी नोक्सानी हुन गएमा आवशय सेवा र सहयोग दिईने छ ।
 • मत्स्य स्वास्थ्य, मत्स्य पोषण, पानीको गुणस्तर, फिसजेनेटिक्स सम्बन्धि जानकारी आदान प्रदान हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ ।
 • मत्स्य प्रयोगशाला समबन्धि जनशक्तिको विकास गरिने छ ।
 • मत्स्य स्वास्थ्य सम्बन्धि राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय फोकल प्वाइन्टको काम गरीने छ ।
 • OIE/NACA को मापदण्ड अनुसार मत्स्य रोग निदान (Fish disease diagnosis) को लागि हाल Level ii प्रयोगशालाका रुपमा काम गर्ने र भविष्यमा यसलाई  Level iii को प्रयोगशालाको रुपमा विकास गरी कामको थालनी हुने छ ।
 • सौन्दर्य माछा उत्पादन कार्यक्रमलाई अतिरिक्त आय श्रोतको रुपमा प्रतिपादन गरीने छ ।
 • स्वस्थ एवं गुणस्तरीय विज उत्पादन तथा वितरण प्रभावकारी अनुगमन गरीने छ ।
 • कार्यक्रम संचालन गर्दा कार्यक्रमको प्रकृति हेरी सम्बद्ध निकायसंग Collaboration, Partnership आदी प्रकृयाबाट कार्य गरीने छ ।
 • कानून र नेपाल सरकारले तोकेको अन्य जिम्मेवारीहरु निर्वाह गरीने छ ।

© GOVERNMENT OF NEPAL ,MINISTRY OF HEALTH,
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES, MANAGEMENT DIVISION