नेपाल सरकार

स्वास्थ मन्त्रालय

स्वास्थ सेवा विभाग

व्यवस्थापन माहाशाखा

टेकु, काठमाडौँ

Breaking News:

उदेश्य

Information Officer

................
मोवाइल नो :..................
इमेल :
..........@gmail.com

मत्स्य पालन व्यवसायमा आएको परिवर्तन जस्तै सघनता, विविधिकरण, ओसारपसार, आयात निर्यात, आदी कारणले माछामा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याहरु देखा पर्न थालेकोले तिनको पहिचान गरी निदान सेवाको प्रवाहबाट मत्स्य उत्पादनमा बृद्धि ल्याउनु यस प्रयोगशालाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । यस प्रयोगशालाका प्रमुख उद्देश्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

 • नेपाल मत्स्य स्वास्थ्य व्यवस्थापन रणनीति एवं कार्यनीति कार्यान्वयनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नु ।
 • मत्स्य पालन व्यवसायमा देखा पर्ने मत्स्य स्वास्थ्य एवं पानीको गूणस्तर सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने ।
 • माछामा देखा पर्ने रोगव्याधीको OIE को मापदण्ड बमोजिम Level .II सम्मको Diagnosis को प्रकृया अपनाउने ।
 • मत्स्य पोषण (दाना) सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
 • रोग/परजीवि नियन्त्रण औषधी/ रसायन सम्बन्धि परीक्षण एवं सिफारिस गर्ने ।
 • मत्स्य प्रयोगशाला स्तरीय जनशक्तिको विकास गर्ने ।
 • नेपालको विभिन्न भौगोलिक अवस्थामा रहेका मत्स्य विकास केन्द्र मार्फत मत्स्य प्रयोगशाला सम्वन्धी कार्य गर्न लगाउने र त्यस्ता कार्यहरुको अनुगमन गर्ने ।
 • मत्स्य स्वास्थ्य सम्बन्धि सर्भे एवं सर्भेलेन्सको कार्यहरु गर्ने ।
 • मत्स्य स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय निकायसंग समन्वय गर्ने र Focal Point को रुपमा कार्य गर्ने ।
 • तत्कालीन काठमाडौं सेन्ट्रल मत्स्य ह्याचरी अन्तर्गत रहेका पोखरीहरुको सदुपयोगका लागि मत्स्य विज उत्पादन एवं वितरणका कार्यहरु संचालन गर्ने ।
 • काठमाडौं उपत्यका र निकटवर्ती जिल्लाहरुमा पोखरी, रेशवे तथा धानखेतमा माछापालनको लागी प्रविधि विस्तार एवं जनचेतना अभिवृद्धिमा टेवा पु¥याउने ।
 • सौन्दर्य माछा भुरा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने ।

© GOVERNMENT OF NEPAL ,MINISTRY OF HEALTH,
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES, MANAGEMENT DIVISION